ΞΕΚΙΝΑ ΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ

Προσωπικά Δεδομένα

Προοίμιο

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών / χρηστών / μελών (εφ' εξής "χρήστες") από την εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμος Εταιρεία Έρευνας Ανάπτυξης νέων Τεχνολογιών & Εφαρμογών Internet» και διακριτικό τίτλο "Phaistos Networks", με έδρα τις Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης (25ης Μαρτίου 76, ΤΚ: 70400), ΑΦΜ 099302899, Δ.Ο.Υ. Μοιρών, email: contact@phaistosnetworks.gr, εφεξής «Phaistos Networks» (ιδιοκτήτρια της ιστοσελίδας www.swapp.gr, μέσω της οποίας παρέχεται και η ομώνυμη πλατφόρμα και υπηρεσία ανταλλαγής προϊόντων), κατά την διάρκεια επίσκεψης και δημιουργίας λογαριασμού για τη χρήση λειτουργιών της ιστοσελίδας.

Οι όροι και οι εγγυήσεις της παρούσας δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των χρηστών της ιστοσελίδας και οποιωνδήποτε ιστοσελίδων και υπηρεσιών, που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία της Phaistos Networks, ως ιδιοκτήτριας της ιστοσελίδας.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το Swapp.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των λειτουργιών, επιλογών και περιεχομένων της ιστοσελίδας ανταλλαγής προϊόντων (swapp), στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων της παρούσας.

Με την επιφύλαξη των αναφερομένων παρακάτω για τη χρήση cookies, επισημαίνεται, ότι κατ' αρχήν η επίσκεψη, περιήγηση και χρήση του Swapp.gr δεν προϋποθέτει να δοθεί καμία απολύτως προσωπική πληροφορία από τον επισκέπτη. Προσωπικές πληροφορίες θα ζητηθούν μόνο στην περίπτωση, που ο επισκέπτης επιλέξει να δημιουργήσει λογαριασμό μέλους (member account) προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιήσει και να συμμετάσχει στη διαδικασία ανταλλαγής προϊόντων με άλλα μέλη του Swapp.gr.

Σε κάθε περίπτωση οι προσωπικές πληροφορίες, που θα ζητηθούν θα είναι οι απολύτως αναγκαίες, συναφείς και πρόσφορες για την εκπλήρωση από πλευράς του Swapp.gr των υποχρεώσεών του έναντι του χρήστη και την κατά το δυνατό προστασία των υπολοίπων χρηστών της ιστοσελίδας.

Πολιτική τήρησης αρχείου προσωπικών δεδομένων

Η δημιουργία λογαριασμού πραγματοποιείται από τον χρήστη κατ’ αρχήν με την επιλογή και καταχώρηση ενός ονόματος χρήστη και ενός κωδικού πρόσβασης (username /password).

Στη συνέχεια ζητείται από το χρήστη να καταχωρήσει στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα τα εξής στοιχεία: Όνομα, επώνυμο, email και αριθμό κινητού τηλεφώνου. Η δημιουργία λογαριασμού ολοκληρώνεται μετά από επιβεβαίωση με την αποστολή ενός μοναδικού κωδικού μέσω sms στον αριθμό κινητού που θα δηλώσει κατά την εγγραφή του ο χρήστης και τον οποίο πρέπει να καταχωρήσει στο ειδικό πεδίο κατά τη δημιουργία του λογαριασμού του προκειμένου να γίνει ενεργοποίηση της εγγραφής και του λογαριασμού.

Εναλλακτικά ο χρήστης μπορεί αντί να ορίσει νέο όνομα χρήστη & κωδικό πρόσβασης, να εγγραφεί ως μέλος κάνοντας χρήση του λογαριασμού (και των κωδικών του) της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης Facebook. Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση της δημιουργίας και της ενεργοποίησης του λογαριασμού η καταχώρηση των προαναφερθέντων προσωπικών πληροφοριών καθώς και η διαδικασία επιβεβαίωση μέσω sms στον αριθμό κινητού τηλεφώνου του χρήστη.

Το Swapp.gr ακολουθεί απαρέγκλιτα την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που δηλώνονται από τους χρήστες δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθοιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την:
• εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των παρεχόμενων προς τους χρήστες υπηρεσιών από τo Swapp.gr (σύμφωνα με τους όρους χρήσης της υπηρεσίας),
• ενημερωτική υποστήριξη των χρηστών,
• επιλογή του περιεχομένου που προσφέρεται στους χρήστες, ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις,
• ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των χρηστών σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω της ιστοσελίδας www.swapp.gr,
• εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του site.

Ειδικά για την αποστολή ενημερωτικών e-mails, στην ηλεκτρονική διεύθυνση, που έχει δηλωθεί, το Swapp.gr θα προβεί σε αυτή (αποστολή) εφόσον ο χρήστης έχει ειδικώς δηλώσει τη συγκατάθεσή του και έχει επιβεβαιωθεί η γνησιότητα της δήλωσης αυτής από το Swapp.gr. Πρόσβαση στο περιεχόμενο της δήλωσης συγκατάθεσης και δυνατότητα ανάκλησης οποτεδήποτε της δοθείσας συγκατάθεσης, περιέχεται σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που θα αποστέλλει το Swapp.gr, στο πλαίσιο του παρόντος. Αντίστοιχη δυνατότητα ανάκλησης της δοθείσας δήλωσης συγκατάθεσης, μπορεί να βρει ο χρήστης σε οικεία θέση της ιστοσελίδας.

Ο χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται, ότι το Swapp.gr δύναται να γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες του, εκτός από την περίπτωση όπου ο ίδιος έχει δώσει ρητώς της συγκατάθεσή του και στις εξής περιπτώσεις:

• Η δημοσιοποίηση γίνεται προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία συνεργάζεται το Swapp.gr, τα οποία δεσμεύονται από καθήκον εχεμύθειας και μόνο μέχρι του βαθμού που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή – εκπλήρωση όρου της υπηρεσίας της υπηρεσίας ή μέρους αυτής.
• Εάν απαιτηθεί από τον νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή

Σε κάθε περίπτωση το Swapp.gr ενημερώνει τους χρήστες του για την ύπαρξη των δικαιωμάτων πρόσβασης και εναντίωσης που έχουν σύμφωνα με τα άρθρα 12 & 13 του Ν. 2472/97.

Διόρθωση - Διαγραφή προσωπικών δεδομένων

Το Swapp.gr παρέχει στους χρήστες του τη δυνατότητα να διαγράψουν οποτεδήποτε τα προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες (διαγράφοντας το λογαριασμό μέλους, που έχουν δημιουργήσει) ή/και να τα διορθώσουν/ επικαιροποιήσουν, με την αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@swapp.gr.

Cookies

Το Swapp.gr χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία σε μορφή .txt που αποστέλλονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή κάθε χρήστη, εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει να δέχεται cookies. Τα cookies δε χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για την καταγραφή προσωπικών δεδομένων του χρήστη ούτε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε βεβαίως προκαλούν οποιαδήποτε βλάβη στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη στις υπηρεσίες του Swapp.gr. Τα cookies χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους λόγους ενδεικτικά:
• Για την αναγνώριση και παροχή προς τους χρήστες πρόσβασης στον λογαριασμό τους (login).
• Για την καταγραφή γενικών στοιχείων επισκεψιμότητας.
• Για την διενέργεια ερευνών, ώστε να βελτιώνεται το περιεχόμενο και οι λειτουργίες της ιστοσελίδας και η διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές.
• Για την εμφάνιση πληροφοριών και διαφημιστικών μηνυμάτων στους χρήστες με βάση τα ενδιαφέροντα τους από προηγούμενες επισκέψεις τους στην ιστοσελίδα.
• Για την τεχνικά εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και ενοτήτων του Swapp.gr.
Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το φυλλομετρητή του (browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies, είτε να μην επιτρέπει την χρήση cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει επιλέξει να μην δέχεται cookies για την αναγνώρισή του, για τεχνικούς λόγους δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό του (στον οποίο απαιτείται να γίνει login), προκειμένου να συμμετάσχει στη διαδικασία ανταλλαγής προϊόντων.
Το Swapp.gr χρησιμοποιεί για τη διαχείριση, διανομή και παρακολούθηση των διαφημιστικών καμπανιών στην ιστοσελίδα την πλατφόρμα ADMAN™, την οποία έχει δημιουργήσει η ίδια η Phaistos Networks καθώς και δικτυακές πλατφόρμες διαχείρισης διαφημίσεων (adservers) τρίτων εταιρειών. Τόσο η πλατφόρμα ADMAN™ όσο και οι δικτυακές πλατφόρμες άλλων εταιρειών χρησιμοποιούν για την εύρυθμη λειτουργία τους τη μέθοδο των cookies, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την ορθή λειτουργία των υπηρεσιών που προσφέρουν. Η χρήση cookies από adservers συνεργαζόμενων εταιρειών υπόκειται στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων των εταιρειών αυτών. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την ενημέρωσή σας σχετικά με την διαγραφή των Cookies της πλατφόρμας ADMAN™, που πιθανόν έχουν ήδη αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας, την αποτροπή ή τον περιορισμό της τοποθέτησης Cookies μελλοντικά στον υπολογιστή σας αλλά και για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του browser του υπολογιστή σας (Internet Explorer, Netscape Navigator κλπ), ώστε να αποτρέψετε γενικότερα την τοποθέτηση Cookies, παρακαλούμε επισκεφτείτε την παρακάτω διεύθυνση: http://www.adman.gr/privacy .
Επιπλέον, εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τη δυνατότητα αποτροπής της τοποθέτησης cookies από τους adservers τρίτων εταιρειών (εάν παρέχεται αυτή η δυνατότητα), παρακαλούμε επισκεφθείτε τις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
DoubleClick DART: http://www.google.com/privacy/ads/
Atlas DMT: http://www.atlassolutions.com/privacy2.aspx#opting

"Δεσμοί" (links) προς άλλα sites

Η ιστοσελίδα www.swapp.gr μπορεί να περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites), οι οποίοι δεν ελέγχονται από τo Swapp.gr αλλά από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το Swapp.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών σε τρίτους δικτυακούς τόπους.

IP addresses

H διεύθυνση IP καθορίζεται από τον παροχέα της σύνδεσης (Internet Provider) μέσω της οποίας ο Η/Υ του χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, επομένως και στην ιστοσελίδα www.swapp.gr. Η διεύθυνση IP κρατείται από το Swapp.gr για τεχνικούς λόγους και για λόγους ασφαλείας των συστημάτων της ιστοσελίδας (server, data base, δικτύου κ.α ) και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Η διεύθυνση IP πρόσβασης του χρήστη δύναται να γνωστοποιηθεί, εφόσον ζητηθεί από τις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές ή άλλες κρατικές αρχές, τηρουμένης της κατά Νόμον προβλεπόμενης διαδικασίας.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας www.swapp.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το Ν. 3471/2006 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει τροποποίηση του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση το Swapp.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών.

Η χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας και η δημιουργία λογαριασμού χρήστη συνεπάγεται και από αυτήν τεκμαίρεται η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος και συναίνεση του χρήστη για επεξεργασία των δεδομένων αυτών σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.